Płatności

Zakupy on-line

Przelew za zakupy on-line to funkcjonalność pozwalająca na dokonanie w szybki i łatwy sposób płatności za zakupy w internecie. Jak to działa?

 1. Po dokonaniu zakupu i wyrażeniu chęci płatności przez internet wybierasz z listy dostępnych banków Volkswagen Bank direct.
 2. Przeglądarka przeniesie Cię do okna logowania w serwisie transakcyjnym. Zaloguj się swoim identyfikatorem i wpisz hasło (kombinacja prywatnego hasła i wyświetlenia z tokena lub hasło statyczne). Identycznie jak przy standardowym logowaniu do systemu.
 3. Pojawi się gotowy formularz przelewu. Potwierdź operację hasłem (kombinacja prywatnego hasła i wyświetlenia z tokena lub hasło SMS).
 4. Wyloguj się z systemu transakcyjnego.

Rozliczenia walutowe

Walutą rozliczeniową dla transakcji realizowanych kartami płatniczymi Volkswagen Bank w walutach obcych jest PLN. Operacje dokonane w walucie innej niż PLN, realizowane są w walucie lokalnej a następnie przeliczane przez VISA International na PLN wraz z naliczeniem ewentualnych opłat i prowizji.

Kursy VISA International udostępniane są na anglojęzycznej stronie https://www.visa.pl/wsparcie-visa/konsument/travel-support/exchange-rate-calculator.html

Przelewy w walucie obcej kierowane na rachunki Volkswagen Bank przeliczane są na PLN po kursie kupna banku pośredniczacego przez ING Bank Śląski. Kod SWIFT dla wpłat dokonywanych w walucie obcej: INGBPLPW. Konieczne jest podanie numeru rachunku odbiorcy w formacie IBAN.

Informujemy, że tabele kursów ING dla realizacji przelewów w walucie obcej w Volkswagen Bank znajdują się pod następującym adresem: http://www.ingbank.pl/kursy-walut.

Tabele mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń wobec Banku. Kurs waluty zastosowany do rozliczenia transakcji podany jest każdorazowo w jej opisie.

Przelewy

Harmonogram rozliczeń międzybankowych realizowany w dni robocze:

 • sesje wychodzące: do 7:55, do 11:45, do 14:15 (godzina graniczna*),
 • sesje przychodzące: do 13:00, do 16:00, do 18:00.

Godzina graniczna* dla przelewów pomiędzy rachunkami w Volkswagen Bank: 20:00 (codziennie).
Godzina graniczna* dla przelewów od 1 mln PLN (realizowane w systemie Sorbnet): 13:55 (poniedziałek - piątek).

 

godzina graniczna – najpóźniejsza godzina złożenia dyspozycji przelewu zapewniająca jego realizację w tym samym dniu.

Limity transakcji

Ze wzgledów bezpieczeństwa w Volkswagen Bank obowiązują limity dla transakcji:

 • realizowanych za pomocą kart płatniczych,
 • realizowanych w systemie transakcyjnym e-direct

Limity są ustawiane domyślnie.

W przypadku systemu transakcyjnego e-direct istnieje możliwość samodzielnej zmiany wysokości limitu.

W przypadku kart płatniczych zmiana wysokości limitów odbywa się przy pomocy Konsultanta pod numerem infolinii (22) 528 96 28, 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) - (pn.-pt. 08:00-18:00 oraz sob. 09:00-15:00).

Godziny pracy

Punkt Informacyjny w siedzibie Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Rondo ONZ 1, Warszawa) czynny jest w dni robocze od poniedziałku - piątku w godzinach: 9:00 - 17:00. W okresach przedświątecznych możliwe są zmiany godzin pracy. Informacje o zmianach publikowane są na stronie banku, w sekcji Aktualności.

Infolinia banku działa od poniedziałku - piątku w godzinach: 08:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 09:00-15:00 i dostępna jest pod numerami telefonów:

 • (48 22) 528 96 28
 • 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych)

O ustawie

W dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych ("Ustawa", Dz. U. z 2011 r. Nr 100 poz.1175). Stanowi ona implementację unijnej Dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych (ang. Payment Services Directive) z dnia 13 listopada 2007 r.

Ustawa określa:

 • warunki świadczenia usług płatniczych, w szczególności dotyczące postanowień umownych i wymogów w zakresie udzielania informacji o usługach płatniczych;
 • prawa i obowiązki stron wynikające z umów o świadczenie usług płatniczych, a także zasady odpowiedzialności dostawców tych usług z tytułu ich wykonywania;
 • zasady prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług płatniczych oraz zasady sprawowania nadzoru nad podmiotami, które je świadczą.

Ustawa o usługach płatniczych ustala standardy świadczenia usług płatniczych przez dostawców takich usług oraz zwiększa zakres ochrony ich Klientów. W związku z Ustawą, Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce wprowadził zmiany do obowiązujących regulacji bankowych, które zaczynają obowiązywać od 24 października 2012 r.

Umowa ramowa, zmiany umowy ramowej, wypowiedzenie umowy ramowej:

 • Ustawa wprowadza pojęcie Umowy ramowej (Umowa) regulującej warunki świadczenia usług płatniczych przez Bank;
 • Umowę ramową stanowią łącznie: umowa rachunku bankowego, umowa o kartę płatniczą, Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i użytkowania kart płatniczych (Regulamin), Tabela Prowizji i Opłat Bankowych (TPiO), Tabela oprocentowania;
 • Bank wprowadził obszerne zmiany do Regulaminu oraz TPiO;
 • zmiany dokonywane przez Bank w Umowie będą komunikowane Klientom z dwumiesięcznym wyprzedzeniem;
 • Umowa wprowadza dwumiesięczny termin wypowiedzenia Umowy dla Banku i utrzymuje miesięczny dla Klienta.

Zmiany w zakresie realizacji zleceń płatniczych:

 • każda transakcja płatnicza zostaje oznaczona unikalnym dla niej identyfikatorem;
 • księgowanie transakcji odbywa się zgodnie z numerem rachunku bankowego odbiorcy, nazwa odbiorcy nie jest weryfikowana;
 • dla każdej transakcji Bank informuje Klienta o terminie realizacji oraz maksymalnym koszcie transakcji;
 • maksymalny termin realizacji przelewu wynosi D+1, gdzie D oznacza dzień zlecenia transakcji. Dla transakcji zleconej w formie papierowej maksymalny termin realizacji może być dłuższy o jeden dzień roboczy;
 • w odniesieniu do transakcji w walucie obcej, Bank dostarczy informację o kursie, jaki został zastosowany do przeliczenia kwoty transakcji na PLN;
 • wprowadzenie godziny granicznej, do której Klient składa zlecenia z datą ich realizacji tego samego dnia;
 • Bank informuje o odmowie realizacji transakcji w dniu, w którym miała być wykonana.

Zmiany w zakresie poleceń zapłaty:

 • zlikwidowanie maksymalnej kwoty transakcji polecenia zapłaty;
 • dla konsumentów wydłużenie terminu do żądania zwrotu zrealizowanej transakcji polecenia zapłaty do 8 tygodni;
 • możliwość wstrzymania realizacji transakcji polecenia zapłaty najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym termin jego wykonania.

Zmiany w zakresie korzystania z instrumentów płatniczych (karta płatnicza, token, telekod):

 • obowiązek niezwłocznego zgłoszenia przez Klienta utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego, jeśli takie zdarzenie miało miejsce;
 • obowiązek powiadomienia Banku przez Klienta o nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji przy użyciu instrumentu płatniczego w terminie 13 miesięcy, pod rygorem wygaśnięcia roszczeń klienta z tego tytułu;
 • obowiązek Banku udowodnienia autoryzacji transakcji przez Klienta (w razie wystąpienia ww. zgłoszenia) lub prawidłowego wykonania transakcji przez Bank;
 • konieczność niezwłocznego zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji przez Bank oraz odpowiedzialność Klienta do równowartości 150 euro za nieautoryzowane transakcje, dokonane bez winy Klienta do momentu zgłoszenia zdarzenia Bankowi;
 • zakaz wysyłania Klientowi niezamówionego instrumentu płatniczego, z wyjątkiem sytuacji, gdy podlega on wymianie.

Powyższa informacja zawiera jedynie przykłady najistotniejszych zmian wprowadzonych ustawą o usługach płatniczych.

Potrzebujesz pomocy?