Oświadczenie odbiorcy płatności

W związku z art. 11o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2021.1800 z późn. zm.), który rozszerzył obowiązki sprawozdawcze dla podatników tworząc nową kategorię transakcji wymagających raportowania, niezbędne będzie wykazanie tzw. pośrednich transakcji rajowych dla których beneficjentem rzeczywistym należności jest podmiot rajowy, nawet gdy sam kontrahent podatnika takim podmiotem nie jest.

Od 1 stycznia 2021 r., w przypadku realizacji transakcji z podmiotami z rajów podatkowych, obowiązek sporządzenia dokumentacji dotyczy również transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy przekracza 500 000 zł.

Powyższe zmiany ustanawiają domniemanie przez ustawodawcę, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli druga strona transakcji, dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
Podatnik jest zobowiązany do dochowania należytej staranności. Oznacza to, że jeżeli rzeczywistym właścicielem kontrahenta (nawet niepowiązanego) jest podmiot z raju podatkowego, zastosowanie znajdą przepisy o cenach transferowych.

W związku z powyższym spółka Volkswagen Financial Services sp. z o.o. zamieszcza oświadczenie odbiorcy płatności za 2021 r. podpisane zgodnie z reprezentacją w KRS.

Potrzebujesz pomocy?