Beneficjent rzeczywisty i PEP

Beneficjent rzeczywisty i PEP

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, z późń. zm.) – „Ustawa AML”.

Banki i instytucje finansowe (w tym firmy leasingowe) jako instytucje obowiązane w rozumieniu Ustawy AML mają obowiązek identyfikacji wśród obecnych i potencjalnych Klientów osób na eksponowanych stanowiskach politycznych, członków rodzin oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy takich osób (PEP – ang. politcally exposed person). Dodatkowo zgodnie z Ustawą AML instytucje obowiązane dokonują identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz ustalają strukturę własności i kontroli Klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Potrzebujesz pomocy?