FATCA

FATCA

Amerykańska regulacja FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) ma na celu zobowiązanie zagranicznych (nieamerykańskich) instytucji finansowych, w tym banków prowadzących rachunki osób i podmiotów podlegających opodatkowaniu w USA, do przekazywania amerykańskim organom podatkowym informacji dotyczących tych rachunków.

Informacja o  zgodności Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z regulacjami FATCA:

Zgodnie z wymogami FATCA, Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce został zarejestrowany na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (http://www.irs.gov/) pod następującymi danymi:

Nazwa: Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Numer GIIN: 66WY5Q.00010.ME.616

Podstawa prawna stosowania regulacji FATCA w Polsce:

 • Umowa z dnia 7 października 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w  sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r. poz. 1647), zwana dalej “Umową FATCA”.

 • Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o  wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r., poz. 1712), zwana dalej „Ustawą FATCA”

Obowiązki Banku wynikające z FATCA:

Na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych, banki, w tym Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, obowiązane są do identyfikacji rachunków należących do podatników Stanów Zjednoczonych Ameryki, a następnie raportowania do polskich organów podatkowych informacji o tych rachunkach oraz związanych z nimi dochodach.

Na podstawie Umowy FATCA oraz Ustawy FATCA, Bank zobowiązany jest w szczególności do pozyskania od Klientów oświadczeń o statusie FATCA. W odniesieniu do nowo zawieranych umów rachunku bankowego, ustalenie statusu FATCA jest częścią procedury otwarcia rachunku.

Kto jest podatnikiem amerykańskim w rozumieniu FATCA ?

W odniesieniu do osób fizycznych definicja podatnika USA (Szczególnej Osoby Amerykańskiej) zawarta jest w art. 1 ust. 1 lit. ff Umowy FATCA i powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Skarbowego USA (Internal Revenue Code). Podatnikiem USA, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jest w  szczególności osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:

 1. posiada amerykańskie obywatelstwo,
 2. posiada prawo stałego pobytu w  USA (tzw. Zielona Karta),
 3. dokonała wyboru rezydencji amerykańskiej dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w  prawie podatkowym USA,
 4. przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych co najmniej 183 dni (sposób liczenia długości pobytu określony jest w prawie podatkowym USA).

W odniesieniu do klientów instytucjonalnych, Szczególną Osobą Amerykańską (podatnikiem amerykańskim dla celów FATCA) jest w  szczególności spółka lub inny podmiot posiadający siedzibę w USA lub podmiot założony lub działający zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyłączeniem podmiotu, który:

 1. jest podmiotem notowanym na rynku giełdowym lub powiązanym z takim podmiotem,
 2. jest bankiem amerykańskim,
 3. jest organizacją zwolnioną z podatku na podstawie przepisów prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki,
 4. jest podmiotem administracji federalnej lub stanowej USA,
 5. jest amerykańską spółką inwestycyjną,
 6. jest dealerem papierów wartościowych lub brokerem w rozumieniu Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych,
 7. jest funduszem typu trust, zwolnionym z podatków w  Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jakie dane są raportowane na podstawie Ustawy FATCA?

W przypadku ustalenia, że rachunek Klienta jest amerykańskim rachunkiem raportowanym w rozumieniu FATCA, Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce zobowiązany jest przekazać informacje o prowadzonym dla Klienta rachunku do ministra właściwego ds. finansów publicznych lub organu przez niego upoważnionego, w celu dalszego ich przekazania do administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przekazywane informacje obejmować będą w szczególności dane Klienta (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, nr TIN) jak również informacje o rachunku (w szczególności saldo rachunku, przychody związane z rachunkiem).

Gdzie znajdę dokumenty dotyczące oświadczenia FATCA?

Potrzebujesz pomocy?