Formularz reklamacyjny

Formularz do zgłaszania reklamacji

Drogi Kliencie, skorzystaj z możliwości zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem poniższego formularza online.

Pola oznaczone (*) gwiazdką są obowiązkowe.

Zgłoś reklamację jako:
W jaki sposób mamy odpowiedzieć na reklamację?

W zakresie, w jakim rozpatrywanie reklamacji wiąże się z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, informujemy, że:

 1. Administrator danych
    Administrator danych Dane Kontaktowe Inspektor ochrony danych
  W przypadku wniesienia reklamacji w związku z usługami świadczonymi przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (Bank/administrator). W sprawach reklamacji z Bankiem można skontaktować się:
  1. telefonicznie – nr telefonu: +48 22528 96 28,
  2. poprzez adres e-mail: reklamacje@vwfs.com,
  3. pisemnie na adres siedziby Banku: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa lub
  4. za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na powyższej stronie internetowej
  W Banku wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD_VWB@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem.
  W przypadku wniesienia reklamacji w związku z usługami świadczonymi przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 warszawa (VWFS/administrator). W sprawach reklamacji z VWFS można skontaktować się:
  1. telefonicznie – dla Klientów detalicznych nr telefonu: +48 22 528 96 28,
  - dla Klientów flotowych +48 538 76 00
  1. poprzez adres e-mail: bok@vwfs.com,
  2. pisemnie na adres siedziby administratora lub
  3. za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na powyższej stronie internetowej
  W VWFS wyznaczony jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD_VWL@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych.
  W przypadku wniesienia reklamacji w związku z usługami świadczonymi przez MAN Financial Services Poland Sp. z o.o. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAN Financial Services Poland Sp. o.o. z siedzibą w Wolicy, Al. Krakowska 9a, 05-830 Nadarzyn (MAN FSP/administrator), adres do korespondencji: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. W sprawach reklamacji z MAN FSP można skontaktować się:
  1. telefonicznie – nr telefonu: +48 22 528 96 26,
  2. poprzez adres e-mail: mfsdok@vwfs.com,
  3. pisemnie na adres korespondencyjny MAN FSP,
  4. za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na powyższej stronie internetowej
  W MAN FSP wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD_MAN@vwfs.com lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora.
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych.
  W przypadku wniesienia reklamacji w związku z usługami świadczonymi przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (VWSU/administrator) W sprawach reklamacji z VWSU można skontaktować się:
  1. telefonicznie – nr telefonu: +48 22 528 96 28,
  2. poprzez adres e-mail: telefonicznie – nr telefonu:bok@vwfs.com,
  3. pisemnie na adres siedziby administratora,
  4. za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na powyższej stronie internetowej
  W VWSU wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD_VWSU@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych.

 2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celach:

  1. W zakresie, w jakim rozpatrywanie Pani/Pana reklamacji podlega pod przepisy prawa, w tym ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – przetwarzanie odbywa się na podstawie niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu rozpatrzenia Pani/Pana reklamacji;
  2. Rozpatrywania Pani/Pana reklamacji w zakresie niepodlegającym pod przepisy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz obrony przed potencjalnymi Pani/Pana roszczeniami – przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadniony interes polega na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami;
  3. Archiwalnym oraz audytowym – na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadniony interes administratora polega na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi lub zgodności działania administratora z przepisami prawa, a także na potrzeby audytowe.
 3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  1. Przez czas rozpatrywania reklamacji oraz do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających ze świadczonych na Pani/Pana rzecz usług lub z innego tytułu;
  2. W przypadku wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, właściwy z administratorów zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tym zakresie, chyba że będzie stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́.
 4. Odbiorcy danych osobowych

  Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty z grupy Volkswagen m.in. Volkswagen Bank GmbH Sp. Z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o., Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., MAN Financial Services Poland Sp. z o.o. lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcy usług IT, firmy audytorskie, podmioty świadczący usługi archiwizacyjne, usługi prawne, kurierzy, a także podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych, w tym ograny nadzoru. Podmioty działające na zalecenie administratora, świadczące usługi na rzecz administratora przetwarzają dane na podstawy umowy zawartej z administratorem i zgodnie z jego poleceniami.

 5. Informacje o uprawnieniach

  W zakresie przetwarzanych danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia do administratora żądania:
  1. Dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  2. Sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  3. Usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
  4. Ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przesłanki uzasadnionego interesu administratora.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub wyznaczonym przez niego inspektorem danych osobowych. Dane kontaktowe podmiotów zostały wskazane w części „I. Administrator”.
  Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 6. Informacje o wymogu podania danych osobowych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne do przyjęcia i obsługi reklamacji.

Informacja dla Klientów/podmiotów składających reklamację do Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.:
W przypadku nieuwzględnienia roszczenia w trybie reklamacji, Klient będący osoba fizyczną może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Rzecznika www.rf.gov.pl.
Wszyscy Klienci mogą również wystąpić z powództwem przeciwko Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. do sądu właściwego dla Warszawy-Śródmieścia albo do sądu miejsca wykonania umowy.

Informacja dla Klientów/podmiotów składających reklamację do Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce:

W przypadku nieuwzględnienia roszczenia w trybie reklamacji, Klient będący osobą fizyczną może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do:
Rzecznika Finansowego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Rzecznika www.rf.gov.pl.
Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich (w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Bank). Zasady postępowania przed Arbitrem określa Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępny na stronie www.zbp.pl.
Wszyscy Klienci mogą również wystąpić z powództwem przeciwko Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce do sądu właściwego dla Warszawy-Śródmieścia albo do sądu miejsca wykonania umowy.

Informacja dla Klientów/podmiotów składających reklamację Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
W przypadku nieuwzględnienia roszczenia w trybie reklamacji, Klient będący osoba fizyczną może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Rzecznika www.rf.gov.pl.
Wszyscy Klienci mogą również wystąpić z powództwem przeciwko Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. do sądu właściwego dla Warszawy-Śródmieścia albo do sądu miejsca wykonania umowy.

Informacja dla Klientów/podmiotów składających reklamację do MAN Financial Services Poland Sp. z o.o.:
W przypadku nieuwzględnienia roszczenia w trybie reklamacji, Klient będący osoba fizyczną może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Rzecznika www.rf.gov.pl.
Wszyscy Klienci mogą również wystąpić z powództwem przeciwko MAN Financial Services Poland Sp. z o.o. do sądu właściwego dla Warszawy-Śródmieścia albo do sądu miejsca wykonania umowy.

Potrzebujesz pomocy?