System gwarantowania depozytów

System gwarantowania depozytów

Depozyty w Volkswagen Bank GmbH są gwarantowane przez: Fundusz Gwarancji Depozytów Federalnego Zrzeszenia Banków Niemieckich (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH)
Zakres ochrony: Równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania.
Volkswagen Bank GmbH korzysta z następujących znaków towarowych: Volkswagen Bank GmbH z oddziałami Audi Bank, Seat Bank i ŠKODA Bank
Jeżeli deponent posiada więcej depozytów w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania: Wszystkie depozyty w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania są sumowane, a suma podlega limitowi równowartości w złotych 100 000 euro
Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą/innymi osobami: limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie
Okres wypłaty w przypadku niewypłacalności podmiotu objętego systemem gwarantowania: 7 dni roboczych
Waluta wypłaty: Euro
Kontakt: Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
Burgstraße 28
10178 Berlin
Niemcy
Tel.: +49 30 59 00 11 960
e-mail: info@edb-banken.de
Adres pocztowy:
Postfach 11 04 48
10834 Berlin
Informacje dodatkowe: www.edb-banken.de

Informacje dodatkowe:

1) System odpowiedzialny za ochronę depozytu.

Fundusz Gwarancji Depozytów Federalnego Zrzeszenia Banków Niemieckich (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH) jest odpowiedzialny za ochronę depozytów.

2) 3) Ogólny zakres ochrony.

Jeżeli depozyt nie jest dostępny, gdyż podmiot objęty systemem gwarantowania nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań finansowych, wypłaty na rzecz deponentów dokonuje Fundusz Gwarancji Depozytów Federalnego Zrzeszenia Banków Niemieckich (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH). Kwota wypłaty wynosi maksymalnie 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Oznacza to, że w celu określenia kwoty objętej gwarancją sumowane są wszystkie depozyty ulokowane w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Przykładowo, jeżeli deponent posiada równowartość w złotych 90 000 euro na rachunku oszczędnościowym i równowartość w złotych 20 000 euro na rachunku bieżącym w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania, wypłacona zostanie jedynie kwota równowartości w złotych 100 000 euro.

Metoda ta jest również stosowana w przypadku, gdy podmiot objęty systemem gwarantowania prowadzi działalność pod różnymi znakami towarowymi. Volkswagen Bank GmbH działa również pod nazwą Audi Bank, Seat Bank i Skoda Bank. Oznacza to, że suma wszystkich depozytów ulokowanych pod jednym lub wieloma z tych znaków towarowych jest gwarantowana łącznie do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

4) Limit ochrony wspólnych rachunków.

W przypadku wspólnych rachunków limit równowartości w złotych 100 000 euro stosuje się do każdego z deponentów. Jednakże depozyty na rachunku, do którego dwie lub więcej osób jest uprawnionych jako członkowie spółki osobowej, stowarzyszenia lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, są do celów obliczenia górnego limitu równowartości w złotych 100 000 euro sumowane i traktowane jako depozyt jednego deponenta.

W przypadkach, o których mowa w §8 ust. 2-4 niemieckiej ustawy o gwarancji depozytów, depozyty są gwarantowane do kwoty przekraczającej 100 000 euro. Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: www.edb-banken.de.

5) Wypłata.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Fundusz Gwarancji Depozytów Federalnego Zrzeszenia Banków Niemieckich (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH) (Postfach 11 04 48, 10834 Berlin, Niemcy, tel. +49 30 59 00 11 960, e-mail: info@edb-banken.de, strona internetowa: www.edb-banken.de). Wypłata następuje najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów.

Jeżeli wypłata środków gwarantowanych nie nastąpiła w tych terminach, należy skontaktować się z Funduszem Gwarancji Depozytów Federalnego Zrzeszenia Banków Niemieckich, ponieważ termin wnoszenia roszczeń o ich wypłatę może ulec przedawnieniu. Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: www.edb-banken.de.

Inne istotne informacje.

Zasadniczo depozyty wszystkich klientów indywidualnych i przedsiębiorstw są chronione przez systemy gwarancji depozytów. Informacje o wyjątkach obowiązujących w odniesieniu do określonych depozytów zamieszczone są na stronie internetowej właściwego systemy gwarancji depozytów. Na odpowiednie zapytanie również podmiot objęty systemem gwarantowania udziela informacji o tym, czy określone produkty są objęte ochroną, bądź nie są objęte ochroną. Jeżeli depozyty są gwarantowane, podmiot objęty systemem gwarantowania potwierdza to także na wyciągu z rachunku.

Potrzebujesz pomocy?