Szkody komunikacyjne
i kradzieżowe

Klienci leasingowi

Szkoda komunikacyjna częściowa

Dowiedz się, co zrobić, aby zlikwidować szkodę w samochodzie, na który masz leasing.

 1. Zgłoś szkodę komunikacyjną do towarzystwa ubezpieczeń:

  · jeśli jesteś poszkodowanym, zgłoś szkodę do zakładu ubezpieczeń sprawcy,
  · jeśli chcesz zlikwidować szkodę z polisy AC – zgłoś szkodę do zakładu ubezpieczeń, w którym jest ubezpieczony Twój samochód.

  Potrzebujesz naszej zgody, aby zakład ubezpieczeń wypłacił odszkodowanie do wskazanego przez Ciebie zakładu naprawczego. Dokument informujący o zgodzie przekaż do towarzystwa ubezpieczeń i do serwisu, który naprawia samochód.

 2. Pobierz zgodę z Portalu Klienta.

  Zgodę pobierzesz bezpłatnie z Portalu Klienta, jeśli do zakończenia umowy jest więcej niż 31 dni i naprawiasz samochód w Autoryzowanym Serwisie Obsługi:
  (Portal Klienta > zakładka Dokumenty > Upoważnienia > Dokumenty > Zgoda na wypłatę odszkodowania)

  Jeśli do zakończenia umowy jest mniej niż 31 dni lub chcesz naprawić samochód poza ASO, załóż sprawę w Portalu Klienta:
  (Portal Klienta>zakładka Sprawy>Typ sprawy: sprawy leasingowe>Zgłoszenie szkody częściowej)

  W zgłoszeniu podaj:

  • numer szkody, którą zarejestrowało towarzystwo ubezpieczeniowe,
  • data szkody,
  • rodzaj szkody (szkoda z OC sprawcy lub szkoda AC),
  • sposób likwidacji szkody (naprawa w ASO, poza ASO, na podstawie faktur lub kosztorysu),
  • dane zakładu ubezpieczeń wypłacającego odszkodowanie,
  • dane serwisu, w którym naprawiasz pojazd.

  Aby nie utracić gwarancji producenta, zalecamy naprawy w ASO.
  Zgodę wydamy bezpłatnie dla umów podpisanych po 31.01.2020 r. (dla wcześniej podpisanych umów wystawimy fakturę w kwocie 50 zł netto).

 3. Ubezpieczyciel i serwis rozliczą naprawę bezgotówkowo.

Szkoda całkowita (kasacja)

 1. Towarzystwo ubezpieczeniowe prześle nam orzeczenie o szkodzie całkowitej. Aby przyspieszyć proces, prześlij orzeczenie o szkodzie całkowitej na adres e-mail bok@vwfs.com lub załącz pismo w Portalu klienta w zakładce Sprawy. 

 2. Na podstawie orzeczenia wstrzymamy wystawianie faktur (ostatnią fakturę wystawimy za miesiąc, w którym wystąpiła szkoda).

 3. Skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel, który przekaże Ci informacje o kolejnych krokach. Możesz wykupić wrak lub my zajmiemy się jego sprzedażą.

 4. Jeśli masz wykupione ubezpieczenie GAP/RTI i wypłacono odszkodowanie AC, zgłoś szkodę całkowitą do towarzystwa Cardif na stronie cardif.pl (zgłoś roszczenie online).

 5. Rozliczymy i zamkniemy Twoją umowę, gdy:
  · towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie lub podejmie decyzję o nieprzyznaniu odszkodowania,
  · otrzymamy środki ze sprzedaży wraku.

  Szczegółowe rozliczenie umowy leasingowej prześlemy e-mailem lub na adres korespondencyjny.

Szkoda kradzieżowa

 1. Zgłoś kradzież auta:
  · na policję, gdzie otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia kradzieży,
  · w towarzystwie ubezpieczeniowym, które nada numer szkody.

 2. Poinformuj nas o szkodzie w mailu na adres bok@vwfs.com lub w Portalu Klienta w zakładce Sprawy. Załącz zgłoszenie kradzieży na policję i pismo od towarzystwa ubezpieczeniowego.

 3. Na podstawie Twojego zgłoszenia wstrzymamy wystawianie faktur (ostatnią fakturę wystawimy za miesiąc, w którym wystąpiła szkoda).

 4. Prosimy Cię o dostarczenie do nas pocztą lub kurierem na nasz adres:
  · oryginału dowodu rejestracyjnego,
  · oryginału zawiadomienia o kradzieży (lub oryginału umorzenia śledztwa),
  · kartę pojazdu dla aut zarejestrowanych przed 4 września 2022 roku.

  Komplet kluczyków do pojazdu wraz z pilotami do alarmu przekaż przedstawicielowi towarzystwa ubezpieczeniowego w trakcie wizyty.

 5. Rozliczymy i zamkniemy Twoją umowę, gdy:
  · otrzymamy od Ciebie wymagane dokumenty, 
  · towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie lub podejmie decyzję o nieprzyznaniu odszkodowania,
  · otrzymamy decyzję o wyrejestrowanie pojazdu z wydziału komunikacji,
  · przekażemy cesję przeniesienia praw własności do towarzystwa ubezpieczeniowego,
  · otrzymamy postanowienia z prokuratury.

  Szczegółowe rozliczenie umowy leasingowej prześlemy e-mailem lub na adres korespondencyjny.

Klienci flotowi

KLIENCI POSIADAJĄCY ZARZĄDZANIE SZKODAMI W UMOWIE SERWISOWEJ

Klienci posiadający obsługę serwisową w zakresie zarządzania szkodami komunikacyjnymi, w celu należnego koordynowania procesu likwidacji szkody komunikacyjnej przez Centrum Techniczne VWFS, zobligowani są do wypełnienia formularza zgłoszenia szkody komunikacyjnej, który znajduje się w poniższym linku:

 1. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia szkody komunikacyjnej, Centrum Techniczne VWFS zgłasza szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeniowego z polisy ubezpieczeniowej, w zależność od charakteru szkody z polisy OC sprawcy, bądź z polisy AC.
 2. Centrum techniczne VWFS wystawia oraz przesyła zlecenie naprawy pojazdu do wybranego serwisu należącego do autoryzowanej sieci naprawczej VWFS
 3. Klient, zwrotnie otrzymuje maila z potwierdzeniem zarejestrowania szkody komunikacyjnej wraz z nadanym numerem szkody, danymi kontaktowymi do serwisu naprawczego, danymi przydzielonego opiekuna szkody po stronie Centrum Technicznego VWFS oraz listą dokumentów, niezbędnych do dostarczenia w celu kontynuacji procesu likwidacji szkody
 4. Serwis naprawczy w ciągu 2 dni roboczych skontaktuje się z klientem i umówi na oględziny oraz naprawę pojazdu.
 5. O zakończeniu naprawy pojazdu klient zostanie poinformowany przez serwis naprawczy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań podczas procesu likwidacji szkody, będą Państwo mogli skontaktować się bezpośrednio z przydzielonym opiekunem szkody po stronie Centrum Technicznego VWFS bądź mailowo na adres szkody.flota@vwfs.com. Tel. kontaktowy do Centrum Technicznego VWFS: 22-538 76 00.

 

KLIENCI FLOTOWI BEZ OBSŁUGI ZARZĄDZANIA SZKODAMI

Klienci flotowi nie posiadający umowy serwisowej zawierającej obsługę szkód komunikacyjnych, cały proces likwidacji szkody i rozliczenia kosztów naprawy zobligowani są wykonać we własnym zakresie.

Poniżej przedstawiamy kroki, o których należy pamiętać:

 1. Zgłoś szkodę bezzwłocznie po jej wystąpieniu do Ubezpieczyciela; w przypadku szkód z OC sprawcy, zgłoś również taki fakt na Policję.
 2. Ubezpieczyciel zwrotnie prześle indywidulany numer szkody, będzie on niezbędny w całym procesie likwidacji szkody komunikacyjnej
 3. Mając już nadany numer szkody, zgłoś się do serwisu należącego do sieci Autoryzowanych Stacji Obsługi danej marki.
 4. VWFS wystawi zgodę/upoważnienie do odbioru odszkodowania przez wskazany serwis naprawczy. W tym celu uzupełnij  poniższy wniosek o wystawienie upoważnienia w szkodzie do odbioru odszkodowania.
 5. Upoważnienie zostanie odesłane zwrotnie mailowo do osoby zgłaszającej szkodę oraz do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
 6. Wykonaj naprawę pojazdu w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów danej marki.
 7. Koszty naprawa powinny zostać rozliczone bezgotówkowo pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeniowym, a serwisem naprawczym.

Pamiętaj!
Towarzystwo Ubezpieczeniowo pokrywa koszty naprawy zgodnie z wariantem zawartej polisy ubezpieczeniowej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań do procesu likwidacji szkody, mogą Państwo skontaktować się mailowo na adres szkody.flota@vwfs.com. Tel. kontaktowy do Centrum Technicznego VWFS: 22-538 76 00.

 

SZKODA CAŁKOWITA

Szkoda częściowa, może zostać zakwalifikowana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe jako szkoda całkowita, w przypadku gdy naprawa pojazd jest ekonomicznie nieuzasadniona.

W takim przypadku:

 1. Po powzięciu informacji, że szkoda została zakwalifikowana jako całkowita, należy niezwłocznie przesłać informację oraz dokumenty drogą elektroniczną do Centrum Technicznego VWFS
 2. Otrzymaną decyzję Ubezpieczyciela, wyliczenie szkody całkowitej, wyliczenie wartości pojazdu, wyliczenie wartości pozostałości, należy przesłać na adres: szkodycalkowite.flota@vwfs.com
 3. Po otrzymaniu oficjalnej decyzji o zakwalifikowaniu szkody jako całkowita, VWFS zawiesza umowę leasingu przedmiotowego pojazdu i wstrzymuje proces naliczania opłat miesięcznych.
 4. W zgłoszeniu szkody całkowitej, prosimy o wskazanie adresu postoju uszkodzonego pojazdu oraz informację gdzie znajdują się nw. dokumenty:
  • Dowód rejestracyjny (w przypadku zatrzymania dowodu- pokwitowanie zatrzymania dowodu przez policję)
  • aktualne potwierdzenie OC
  • 2 komplety kluczyków
  • książka serwisowa
  • instrukcje obsługi
  • karta pojazdu (jeśli została wydana)
 5. Dokumenty wskazane powyżej jest zobligowany dostarczyć do Centrum Technicznego VWFS użytkownik przedmiotowego pojazdu- osobiście, bądź przesyłką kurierską)
 6. Odszkodowanie zostanie przekazane przez Ubezpieczyciela na konto VWFS.
 7. VWFS przystąpi do sprzedaży pozostałości pojazdu zgodnie z jednym z poniższych wariantów:
  • Klientowi korzystającemu z pojazdu na podstawie umowy leasingu
  • Oferentowi na podstawie oferty otrzymanej z Towarzystwa Ubezpieczeniowego
  • Oferentowi na podstawie ofert zebranych z aukcji internetowej
 8. Ostateczne rozliczenie szkody całkowitej oraz umowy leasingowej zgodnie Ogólnymi Warunkami Umów Leasingu nastąpi po sprzedaży i odbiorze pozostałości przez nabywcę oraz po otrzymaniu pełnego należnego odszkodowania od Ubezpieczyciela. Rozliczenie umowy z klientem następuje na podstawie Noty Księgowej.
 9. W przypadku wystąpienia kosztów parkingowych do ich pokrycia zobowiązany jest użytkownik.
 10. Na użytkowniku spoczywa obowiązek zabezpieczenia kompletu kluczyków i dokumentów do pojazdu oraz dopilnowania, aby stan pojazdu w momencie odbioru przez nabywcę był zgodny ze stanem z dnia oględzin. W przypadku kiedy stan pojazdu nie będzie zgodny ze stanem z oględzin, użytkownik zobowiązany będzie do pokrycia kosztów z tym związanych.
 11. Przypominamy o konieczności posiadania aktualnego ubezpieczenia OC do momentu formalnego zbycia pozostałości pojazdu.

 

SZKODA KRADZIEŻOWA

 1. Kradzież należy zgłosić niezwłocznie na policję i uzyskać potwierdzenie zgłoszenia kradzieży.
 2. Szkodę należy zgłosić niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń zgodnie z warunkami ubezpieczenia i uzyskać nadany numer szkody.
 3. Po zgłoszeniu kradzieży na policję oraz do ubezpieczyciela, szkodę należy zgłosić do Centrum Technicznego VFWS na adres szkodycalkowite.flota@vwfs.com 
 4. Po otrzymaniu oficjalnego potwierdzenia zgłoszenia kradzieży na policję, VWFS zawiesza umowę leasingu przedmiotowego pojazdu i wstrzymuje proces naliczania opłat miesięcznych.
 5. Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć wszystkie kluczyki, sterowniki od pojazdu, oryginał dowodu rejestracyjnego, oryginał potwierdzenia zgłoszenia kradzieży na policji oraz wszelką dokumentację i materiały wymagane w trakcie likwidacji szkody przez policję, ubezpieczyciela oraz pracownika VWFS.  
 6. Centrum Techniczne przekaże do Towarzystwa Ubezpieczeniowego zgromadzone dokumenty pojazdu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, 2 kpl kluczy z pilotami, potwierdzenie zgłoszenia kradzieży na policję, decyzję wyrejestrowanie pojazdu z wydziału komunikacji, cesję przeniesienia praw własności oraz postanowienia z Prokuratury.
 7. Odszkodowanie zostanie przekazane przez Ubezpieczyciela na konto VWFS.
 8. Ostateczne rozliczenie szkody kradzieżowej oraz umowy leasingowej zgodnie Ogólnymi Warunkami Umów Leasingu nastąpi po otrzymaniu pełnego należnego odszkodowania od Ubezpieczyciela. Rozliczenie umowy z klientem następuje na podstawie Noty Księgowej.

Potrzebujesz pomocy?