Dokumenty pojazdu

Dokumenty dotyczące pojazdu

W celu:

 • wymiany dowodu rejestracyjnego tymczasowego na stały,
 • dokonania zmian w dowodzie rejestracyjnym,
 • wyrobienia nowego dowodu rejestracyjnego,
 • odbioru zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
 • wydania tablicy rejestracyjnej,
 • uzyskania nowej naklejki na szybę

należy udać się do salonu, w którym została zawarta umowa leasingu. Wyjątek stanowią numery rejestracyjne zaczynające się od WI, WX, WY. W przypadku tych samochodów wymiana odbywa się w Punkcie Obsługi Klientów Volkswagen Financial Services mieszczącym się przy Rondzie ONZ 1 w Warszawie.

W poniższych sytuacjach pamiętaj, aby zabrać:

 1. Wymiana dowodu tymczasowego na stały – niezbędne jest dostarczenie dowodu tymczasowego.
 2. Wpisanie do dowodu rejestracyjnego informacji o VAT - niezbędne jest dostarczenie dowodu rejestracyjnego, potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC, oryginału badania technicznego i Karty Pojazdu*.
 3. Dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym o montażu haka - niezbędne jest dostarczenie dowodu rejestracyjnego, potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC, oryginału badania technicznego i Karty Pojazdu*.
 4. Dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym o wykorzystaniu samochodu, jako taksówki lub nauki jazdy - niezbędne jest dostarczenie dowodu rejestracyjnego, potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC, oryginału badania technicznego i Karty Pojazdu*.
 5. Dokonanie wpisu o zmianie liczby miejsc w pojeździe - niezbędne jest dostarczenie dowodu rejestracyjnego, potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC, oryginału badania technicznego i Karty Pojazdu*.
 6. Wpisanie do dowody rejestracyjnego informacji o zamontowanej instalacji gazowej - niezbędne jest dostarczenie dowodu rejestracyjnego, potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC, Karty Pojazdu* i oryginału świadectwa homologacji instalacji gazowej, (jeżeli świadectwo zostało wystawione wcześniej niż w okresie ostatnich 12 miesięcy niezbędny jest także oryginał aktualnego zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu), oryginał faktury za montaż instalacji gazowej.

W przypadku zmian opisanych w punkcie 3, 4, 5 i 6 Korzystający jest zobowiązany uzyskać Pisemną zgodę Finansującego na dokonanie zmian.

*Karty pojazdu klientów flotowych przechowywane są w Volkswagen Financial Services.

Pozostałe przypadki:

  Dowód rejestracyjny Dowód osobisty Inne wymagane dokumenty Uwagi
Zagubienie lub kradzież dowodu rejestracyjnego Tak Tak Oryginał zaświadczenia z Policji o kradzieży dowodu rejestracyjnego lub oświadczenie korzystającego o zgubieniu dowodu rejestracyjnego (Oświadczenie o zgubieniu dowodu rejestracyjnego powinno zawierać treść: „Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań art.223 k.k. oświadczam, że zgubiłem dowód rejestracyjny.”). W przypadku, gdy Diagnosta wstemplował do dowodu rejestracyjnego informację o przeglądzie technicznym wymagane jest wówczas aktualne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.
Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego   Tak Oryginał pokwitowania zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję  
Zagubienie lub kradzież tablic rejestracyjnych Tak Tak Oryginał zaświadczenia z Policji o kradzieży dowodu rejestracyjnego lub oświadczenie korzystającego o zagubieniu dowodu rejestracyjnego (Oświadczenie o zgubieniu dowodu rejestracyjnego powinno zawierać treść: „Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań art.223 k.k. oświadczam, że zgubiłem dowód rejestracyjny.”) W przypadku braku deklaracji Korzystającego dotyczącej wydania wtórnika tablic/y rejestracyjnej nastąpi przerejestrowanie pojazdu na nowe numery rejestracyjne
Znak legalizacyjny dla pojazdu (naklejka na szybę) Tak Tak    

Za powyższe czynności naliczana jest opłata wskazana w Tabeli Opłat i Prowizji.

Jeżeli umowa leasingu została zawarta przed 30 maja 2014 roku prosimy o weryfikację, czy w dowodzie rejestracyjnym właścicielem pojazdu jest Volkswagen Financial Services. W takim wypadku do dokonania zmian konieczne jest również dostarczenie tablic rejestracyjnych.

Potrzebujesz pomocy?