Szkody komunikacyjne i kradzieżowe

Klienci leasingowi

W przypadku, jeżeli na leasingowanym pojeździe wystąpi szkoda komunikacyjna w pierwszej kolejności należy zgłosić szkodę w Towarzystwie Ubezpieczeniowym- niezależnie czy jest to szkoda likwidowana z AC czy OC sprawcy. Po otrzymaniu numeru szkody, prosimy zgłosić zdarzenie na infolinii pod numerem 22 528 96 28 lub z telefonów stacjonarnych 800 103 301 w celu uzyskania zgody na wypłatę odszkodowania.

Podczas zgłoszenia szkody możesz zostać poproszony o:

 • numer klienta lub numer umowy
 • NIP bądź regon firmy
 • datę szkody
 • numer szkody
 • sposób rozliczenia szkody (bezgotówkowo, na podstawie kosztorysu)
 • dane zakładu naprawczego
 • dane Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Rekomendujemy naprawę pojazdu w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki. Decyzja o wypłacie odszkodowania wydawana jest również na prośbę Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Za sporządzenie dokumentu pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.

 

SZKODA CAŁKOWITA – KASACJA

Korzystający lub Ubezpieczyciel za pośrednictwem listu lub mailem zgłasza informację o szkodzie całkowitej na leasingowanym pojeździe do Volkswagen Financial Services.

Po stronie Finansującego nastąpi wstrzymanie fakturowania (ostatnia faktura za raty miesięczne wymagana jest za miesiąc, w którym wystąpiła szkoda).

Sprzedaż pozostałości samochodu w pierwszej kolejności proponowana jest Korzystającemu lub osobie przez niego wskazanej. W przypadku rezygnacji z zakupu przez użytkownika Volkswagen Financial Services we własnym zakresie poszukuje chętnego na zakup pozostałości.

Jeżeli Korzystający pisemnie zrzeka się prawa pierwokupu wraku powinien również:

 • wskazać miejsce postoju wraku
 • przesłać do VWFS komplet dokumentów samochodu (dowód rejestracyjny/pokwitowanie z policji o zatrzymaniu dowodu, zapasowe kluczyki, książkę serwisową)

Aby dokonać rozliczenia umowy leasingu konieczne jest spełnienie poniższych warunków:

 • sprzedaż pozostałości lub decyzja o zezłomowaniu
 • wpływ decyzji o wypłacie odszkodowania, wpływ odszkodowania na konto lub odmowa wypłaty odszkodowania do Volkswagen Financial Services.

Następnie dokonywane jest rozliczenie i zamknięcie umowy zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów Leasingowych.

Możliwe jest wydanie warunkowej zgody na kontynuację umowy po wystąpieniu szkody całkowitej. W tym celu należy przesłać informacje w formie listu, mailem lub telefonicznie w odpowiedzi klient otrzyma opis warunków, które muszą zostać spełnione.

 

SZKODA KRADZIEŻOWA

Korzystający po stwierdzeniu kradzieży zobowiązany jest dokonać zgłoszenia zdarzenia na policji i w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Następnie za pośrednictwem listu lub mailem potwierdza to zgłoszenie w Volkswagen Financial Services.

Po stronie Volkswagen Financial Services nastąpi wstrzymanie fakturowania (ostatnia faktura za raty miesięczne wymagana jest za miesiąc, w którym wystąpiła szkoda). Jednocześnie klient proszony jest o dostarczenie do Volkswagen Financial Services oryginału dowodu rejestracyjnego, oryginału zgłoszenia kradzieży na Policję (lub oryginału umorzenia śledztwa) oraz kompletu kluczyków do pojazdu wraz z pilotami do alarmu.

Po otrzymaniu decyzji o wypłacie odszkodowania i jego fizycznym wpływie na konto Volkswagen Financial Services (lub po wydaniu decyzji o odmowie wypłaty), dokonywane jest rozliczenie i zamknięcie umowy zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów Leasingowych.

Klienci flotowi

KLIENCI POSIADAJĄCY ZARZĄDZANIE SZKODAMI W UMOWIE SERWISOWEJ

Klienci posiadający obsługę serwisową w zakresie zarządzania szkodami komunikacyjnymi, w celu należnego koordynowania procesu likwidacji szkody komunikacyjnej przez Centrum Techniczne VWFS, zobligowani są do wypełnienia formularza zgłoszenia szkody komunikacyjnej, który znajduje się w poniższym linku:

 

Przejdź do formularza

 

 1. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia szkody komunikacyjnej, Centrum Techniczne VWFS zgłasza szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeniowego z polisy ubezpieczeniowej, w zależność od charakteru szkody z polisy OC sprawcy, bądź z polisy AC.
 2. Centrum techniczne VWFS wystawia oraz przesyła zlecenie naprawy pojazdu do wybranego serwisu należącego do autoryzowanej sieci naprawczej VWFS
 3. Klient, zwrotnie otrzymuje maila z potwierdzeniem zarejestrowania szkody komunikacyjnej wraz z nadanym numerem szkody, danymi kontaktowymi do serwisu naprawczego, danymi przydzielonego opiekuna szkody po stronie Centrum Technicznego VWFS oraz listą dokumentów, niezbędnych do dostarczenia w celu kontynuacji procesu likwidacji szkody
 4. Serwis naprawczy w ciągu 2 dni roboczych skontaktuje się z klientem i umówi na oględziny oraz naprawę pojazdu.
 5. O zakończeniu naprawy pojazdu klient zostanie poinformowany przez serwis naprawczy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań podczas procesu likwidacji szkody, będą Państwo mogli skontaktować się bezpośrednio z przydzielonym opiekunem szkody po stronie Centrum Technicznego VWFS bądź mailowo na adres szkody.flota@vwfs.com. Tel. kontaktowy do Centrum Technicznego VWFS: 22-538 76 00.

 

KLIENCI FLOTOWI BEZ OBSŁUGI ZARZĄDZANIA SZKODAMI

Klienci flotowi nie posiadający umowy serwisowej zawierającej obsługę szkód komunikacyjnych, cały proces likwidacji szkody i rozliczenia kosztów naprawy zobligowani są wykonać we własnym zakresie.

Poniżej przedstawiamy kroki, o których należy pamiętać:

 1. Zgłoś szkodę bezzwłocznie po jej wystąpieniu do Ubezpieczyciela; w przypadku szkód z OC sprawcy, zgłoś również taki fakt na Policję.
 2. Ubezpieczyciel zwrotnie prześle indywidulany numer szkody, będzie on niezbędny w całym procesie likwidacji szkody komunikacyjnej
 3. Mając już nadany numer szkody, zgłoś się do serwisu należącego do sieci Autoryzowanych Stacji Obsługi danej marki.
 4. VWFS wystawi zgodę/upoważnienie do odbioru odszkodowania przez wskazany serwis naprawczy. W tym celu uzupełnij  poniższy wniosek o wystawienie upoważnienia w szkodzie do odbioru odszkodowania.
 5. Upoważnienie zostanie odesłane zwrotnie mailowo do osoby zgłaszającej szkodę oraz do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
 6. Wykonaj naprawę pojazdu w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów danej marki.
 7. Koszty naprawa powinny zostać rozliczone bezgotówkowo pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeniowym, a serwisem naprawczym.

Pamiętaj!
Towarzystwo Ubezpieczeniowo pokrywa koszty naprawy zgodnie z wariantem zawartej polisy ubezpieczeniowej.

 

Wypełnij wniosek o upoważnienie do odbioru odszkodowania

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań do procesu likwidacji szkody, mogą Państwo skontaktować się mailowo na adres szkody.flota@vwfs.com. Tel. kontaktowy do Centrum Technicznego VWFS: 22-538 76 00.

 

SZKODA CAŁKOWITA

Szkoda częściowa, może zostać zakwalifikowana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe jako szkoda całkowita, w przypadku gdy naprawa pojazd jest ekonomicznie nieuzasadniona.

W takim przypadku:

 1. Po powzięciu informacji, że szkoda została zakwalifikowana jako całkowita, należy niezwłocznie przesłać informację oraz dokumenty drogą elektroniczną do Centrum Technicznego VWFS
 2. Otrzymaną decyzję Ubezpieczyciela, wyliczenie szkody całkowitej, wyliczenie wartości pojazdu, wyliczenie wartości pozostałości, należy przesłać na adres: szkodycalkowite.flota@vwfs.com
 3. Po otrzymaniu oficjalnej decyzji o zakwalifikowaniu szkody jako całkowita, VWFS zawiesza umowę leasingu przedmiotowego pojazdu i wstrzymuje proces naliczania opłat miesięcznych.
 4. W zgłoszeniu szkody całkowitej, prosimy o wskazanie adresu postoju uszkodzonego pojazdu oraz informację gdzie znajdują się nw. dokumenty:
  • Dowód rejestracyjny (w przypadku zatrzymania dowodu- pokwitowanie zatrzymania dowodu przez policję)
  • aktualne potwierdzenie OC
  • 2 komplety kluczyków
  • książka serwisowa
  • instrukcje obsługi
  • karta pojazdu (jeśli została wydana)
 5. Dokumenty wskazane powyżej jest zobligowany dostarczyć do Centrum Technicznego VWFS użytkownik przedmiotowego pojazdu- osobiście, bądź przesyłką kurierską)
 6. Odszkodowanie zostanie przekazane przez Ubezpieczyciela na konto VWFS.
 7. VWFS przystąpi do sprzedaży pozostałości pojazdu zgodnie z jednym z poniższych wariantów:
  • Klientowi korzystającemu z pojazdu na podstawie umowy leasingu
  • Oferentowi na podstawie oferty otrzymanej z Towarzystwa Ubezpieczeniowego
  • Oferentowi na podstawie ofert zebranych z aukcji internetowej
 8. Ostateczne rozliczenie szkody całkowitej oraz umowy leasingowej zgodnie Ogólnymi Warunkami Umów Leasingu nastąpi po sprzedaży i odbiorze pozostałości przez nabywcę oraz po otrzymaniu pełnego należnego odszkodowania od Ubezpieczyciela. Rozliczenie umowy z klientem następuje na podstawie Noty Księgowej.
 9. W przypadku wystąpienia kosztów parkingowych do ich pokrycia zobowiązany jest użytkownik.
 10. Na użytkowniku spoczywa obowiązek zabezpieczenia kompletu kluczyków i dokumentów do pojazdu oraz dopilnowania, aby stan pojazdu w momencie odbioru przez nabywcę był zgodny ze stanem z dnia oględzin. W przypadku kiedy stan pojazdu nie będzie zgodny ze stanem z oględzin, użytkownik zobowiązany będzie do pokrycia kosztów z tym związanych.
 11. Przypominamy o konieczności posiadania aktualnego ubezpieczenia OC do momentu formalnego zbycia pozostałości pojazdu.

 

SZKODA KRADZIEŻOWA

 1. Kradzież należy zgłosić niezwłocznie na policję i uzyskać potwierdzenie zgłoszenia kradzieży.
 2. Szkodę należy zgłosić niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń zgodnie z warunkami ubezpieczenia i uzyskać nadany numer szkody.
 3. Po zgłoszeniu kradzieży na policję oraz do ubezpieczyciela, szkodę należy zgłosić do Centrum Technicznego VFWS na adres szkodycalkowite.flota@vwfs.com 
 4. Po otrzymaniu oficjalnego potwierdzenia zgłoszenia kradzieży na policję, VWFS zawiesza umowę leasingu przedmiotowego pojazdu i wstrzymuje proces naliczania opłat miesięcznych.
 5. Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć wszystkie kluczyki, sterowniki od pojazdu, oryginał dowodu rejestracyjnego, oryginał potwierdzenia zgłoszenia kradzieży na policji oraz wszelką dokumentację i materiały wymagane w trakcie likwidacji szkody przez policję, ubezpieczyciela oraz pracownika VWFS.  
 6. Centrum Techniczne przekaże do Towarzystwa Ubezpieczeniowego zgromadzone dokumenty pojazdu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, 2 kpl kluczy z pilotami, potwierdzenie zgłoszenia kradzieży na policję, decyzję wyrejestrowanie pojazdu z wydziału komunikacji, cesję przeniesienia praw własności oraz postanowienia z Prokuratury.
 7. Odszkodowanie zostanie przekazane przez Ubezpieczyciela na konto VWFS.
 8. Ostateczne rozliczenie szkody kradzieżowej oraz umowy leasingowej zgodnie Ogólnymi Warunkami Umów Leasingu nastąpi po otrzymaniu pełnego należnego odszkodowania od Ubezpieczyciela. Rozliczenie umowy z klientem następuje na podstawie Noty Księgowej.

Potrzebujesz pomocy?