Są trudne sytuacje...
I są sprawdzone rozwiązania

W razie potrzeby weźmiemy na siebie dalszą spłatę kredytu

Z nami możesz spokojnie patrzeć w przyszłość

W trudnej sytuacji życiowej nie zostaniesz sam z kredytem na samochód ani nie spadnie on na Twoich bliskich.
Po prostu weźmiemy na siebie dalszą spłatę Twojego zadłużenia. Od tego masz nasze wsparcie.

Spłacimy Twój kredyt do 250 000 zł

Początek ochrony od dnia uruchomienia kredytu

Szeroki katalog zdarzeń objętych ochroną ubezpieczenia

Ochrona – cały świat, szpital – UE, UK, Szwajcaria i kraje EOG

W jakich przypadkach zaczyna działać ubezpieczenie?

1. Gdy stracisz pracę

Wypłacimy 18 świadczeń miesięcznych

(nie więcej niż 3 tys. za każde świadczenie miesięczne – maksymalnie 54 tys. zł, i maksymalnie 9 wypłat na 1 zdarzenie)

Zapewnimy Ci także:

 pomoc psychologa - do 500 zł na 1 zdarzenie

 pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego

 tłumaczenie CV i listu motywacyjnego na angielski - 4 razy na 12 mies.

 pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy

 usługi z zakresu doradztwa personalnego

 dostęp do infolinii dotyczącej prawa pracy

Aby skorzystać z tej opcji ubezpieczeniowej musisz mieć status bezrobotnego 30 dni. Opcja ta działa od 3 miesiąca umowy ubezpieczenia i obejmuje utratę pracy w ramach: umowy o pracę, stosunku służbowego, kontraktu menadżerskiego i umowy zlecenia.

Jak zgłosić szkodę?

 Przygotuj następujące dane: numer umowy kredytu, PESEL lub w przypadku obcokrajowców datę urodzenia, imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu do kontaktu, inne informacje konieczne do zorganizowania pomocy w ramach świadczonych usług opis rodzaju oczekiwanej pomocy.

 Zadzwoń na infolinię 22 591 95 24 (czynna całą dobę)

 Usiłowanie lub popełnienie przez ubezpieczonego przestępstwa

2. Gdy trafisz do szpitala

Wypłacimy 18 świadczeń miesięcznych

(nie więcej niż 3 tys. za każde świadczenie miesięczne – maksymalnie 54 tys. zł, i maksymalnie 9 wypłat na 1 zdarzenie)

Dodatkowo w ramach assistance medycznego pokryjemy koszty:

 opieki pielęgniarskiej do 10 h na 1 zdarzenie i wszystkie zdarzenia – limit na 12 h/mies.

 rehabilitacji, dojazdu do poradni albo dowozu rehabilitanta, do tego koszty zabiegów - do 500 zł na 1 zdarzenie

 wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – do 500 zł na 1 zdarzenie

 dostarczenia sprzętu rehabilitacyjnego – do 500 zł na 1 zdarzenie

 transportu medycznego pomiędzy placówkami medycznymi – do 500 zł na każde zdarzenie

Jak zgłosić szkodę?

Osoby ubiegające się o wypłatę ubezpieczenia powinny niezwłocznie: 

 wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia na stronie: www.cardif.pl, zakładka „Zgłoś roszczenie on-line” lub mailem: roszczenia@cardif.pl

 wniosek można też przekazać osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela, np. na druku Formularzu Zgłoszenia Roszczenia

 dostarczyć wszelkie dokumenty związane ze zdarzeniem, takie jak: dokumentacja medyczna ze szpitala potwierdzająca pobyt w szpitalu oraz przebieg leczenia, dokument opisujący okoliczności zajścia nieszczęśliwego wypadku oraz inne dokumenty wskazane przez TU

 Próba samobójcza 

 Czynny udział ubezpieczonego w działaniach wojennych i/lub w zamieszkach

 Usiłowanie lub popełnienie przez ubezpieczonego przestępstwa

 Samookaleczenie lub uszkodzenie ciała na prośbę ubezpieczonego

 Hospitalizacja związana ze sztucznym zapłodnieniem, sterylizacją, leczeniem bezpłodności

 Skażenie chemiczne i radioaktywne

3. Gdy poważnie zachorujesz

Spłacimy Twój kredyt do 250 000 zł

Ta część ubezpieczenia działa od 3 miesiąca umowy ubezpieczenia i dotyczy zachorowania na:

 nowotwór złośliwy, 

 zawał serca, 

 udar mózgu, 

 niewydolność nerek, 

 przeszczep narządów, 

 by-passy. 

Osoby ubiegające się o wypłatę ubezpieczenia powinny niezwłocznie: 

 wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia na stronie: www.cardif.pl, zakładka „Zgłoś roszczenie on-line” lub mailem: roszczenia@cardif.pl

 wniosek można też przekazać osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela, np. na druku Formularzu Zgłoszenia Roszczenia

 dostarczyć wszelkie dokumenty związane ze zdarzeniem, takie jak: dokument potwierdzający wystąpienie choroby u ubezpieczonego oraz inne dokumenty wskazane przez TU, jeżeli będą konieczne do ustalenia odpowiedzialności TU 

 Zatajenie stanu zdrowia i chorób przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia

4. Gdy ulegniesz całkowitej niezdolności do pracy

Spłacimy Twój kredyt do 250 000 zł

Ta część ubezpieczenia działa od dnia uruchomienia kredytu. Obejmuje całkowitą niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku. 

Osoby ubiegające się o wypłatę ubezpieczenia powinny niezwłocznie: 

 wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia na stronie: www.cardif.pl, zakładka „Zgłoś roszczenie on-line” lub mailem: roszczenia@cardif.pl

 wniosek można też przekazać osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela, np. na druku Formularzu Zgłoszenia Roszczenia

 dostarczyć wszelkie dokumenty związane ze zdarzeniem, takie jak: orzeczenie lekarskie o trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, dokument określający przyczynę niezdolności do pracy lub okoliczności zajścia zdarzenia, a także inne dokumenty wskazane przez TU 

 Próba samobójcza 

 Czynny udział ubezpieczonego w działaniach wojennych i/lub w zamieszkach

 Usiłowanie lub popełnienie przez ubezpieczonego przestępstwa

 Samookaleczenie lub uszkodzenie ciała na prośbę ubezpieczonego

 Hospitalizacja związana ze sztucznym zapłodnieniem, sterylizacją, leczeniem bezpłodności

 Skażenie chemiczne i radioaktywne 

5. Gdy Ciebie zabraknie

Spłacimy Twój kredyt do 250 000 zł

Ubezpieczenie obejmuje śmierć z przyczyn naturalnych i w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Działa od dnia uruchomienia kredytu.

Osoby ubiegające się o wypłatę ubezpieczenia powinny niezwłocznie: 

 wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia na stronie: www.cardif.pl, zakładka „Zgłoś roszczenie on-line” lub mailem: roszczenia@cardif.pl

 wniosek można też przekazać osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela, np. na druku Formularzu Zgłoszenia Roszczenia

 dostarczyć wszelkie dokumenty związane ze zdarzeniem, takie jak: odpis aktu zgonu ubezpieczonego, dokument określający przyczynę zgonu, dokument opisujący okoliczności zajścia nieszczęśliwego wypadku i dokumentacja medyczna dot. leczenia ubezpieczonego oraz inne dokumenty wskazane przez TU 

 Samobójstwo, do którego doszło w ciągu pierwszego roku od zawarcia umowy ubezpieczenia 

 Czynny udział ubezpieczonego w działaniach wojennych i/lub w zamieszkach

 Usiłowanie lub popełnienie przez ubezpieczonego przestępstwa

 Wypadek lotniczy, z wyłączeniem licencjonowanych linii lotniczych

 Zdarzenia związane bezpośrednio ze skażeniem chemicznym lub radioaktywnym na skalę masową

Zakresy dostępnych pakietów

  Pakiet A1 Pakiet A2 Pakiet A3
Wiek 18-65 18-75 18-80
Trwała i całkowita niezdolność do pracy
Poważne zachorowanie
Utrata pracy
Pobyt w szpitalu
Świadczenia Assistance medyczny
Świadczenie Assistance na wypadek utraty pracy
Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Zgon

Jeśli posiadasz już ubezpieczenie spłaty kredytu w ramach naszej oferty finansowej, szczegóły dotyczące wariantu znajdziesz na wnioskopolisie. Informacje te zostały dołączone do dokumentacji umowy kredytowej, którą otrzymałeś.

Prosty proces zgłoszenia zdarzenia

  1. Zgłaszasz zdarzenie na stronie www lub telefonicznie
  2. Składasz wniosek o wypłatę świadczenia wraz z dokumentami
  3. Ubezpieczyciel wypłaca Ci świadczenie w ciągu 30 dni

Kontakt

W przypadku oraz wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielami Działu Obsługi Roszczeń, TUnŻ Cardif Polska S.A. lub Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

E-mail roszczenia@cardif.pl

Infolinia Cardif: 22 529 17 22

Linia czynna pon. – pt. w godz. 9.00 – 17.00. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Potrzebujesz pomocy?