Formularz do zgłaszania zwrotu pojazdu dla klientów indywidualnych

Formularz zwrotu samochodu

Zachęcamy do zwrotu samochodu w salonie, w którym został kupiony. Aby wybrać miejsce zwrotu, zaznacz markę samochodu.

Samochód możesz zwrócić od poniedziałku do piątku. Dodatkowe preferencje zapisz w polu „Uwagi”.

Dane do kontaktu Skorzystamy z nich by poinformować Cię o kolejnych krokach w trakcie zwrotu samochodu.

Oświadczam, że dane w formularzu są rzetelne oraz zgodne z prawdą na dzień ich wprowadzenia. Dane te dotyczą mnie jako klienta lub jako osobę upoważnioną do działania w imieniu klienta. Przyjmuję do wiadomości, że wprowadzenie nieprawidłowych danych lub posłużenie się danymi osoby bez jej zgody, obarczone jest konsekwencjami, w tym wynikającymi z przepisów prawa karnego.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.

Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: VWFS). Możesz się z nami kontaktować przez e-mail: bok@vwfs.com lub pocztą na adres siedziby VWFS.

Inspektor ochrony danych:

W VWFS wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym możesz się skontaktować przez e-mail: IOD_VWL@vwfs.com lub pocztą na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, aby: aby:

  1. umówić zwrot pojazdu po zakończeniu umowy leasingu – w naszym prawnie uzasadnionym interesie jest, aby klienci oraz osoby działające w ich imieniu mogli umówić zwrot pojazdu oraz, aby VWFS mógł kontaktować się z klientami oraz osobami działającymi w ich imieniu w sprawie zwrotów pojazdów;
  2. podnosić jakość obsługi klientów, w tym prowadzić badania jakości obsługi – w naszym prawnie uzasadnionym interesie jest podnosić jakość usług świadczonych na rzecz klientów oraz zadowolenie klientów;
  3. realizować nasze wewnętrzne cele (tj. zapewnić funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, prowadzić audyty, zarządzać ryzykiem operacyjnym, zapewniać bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz informacji) – w naszym prawnie uzasadnionym interesie jest, aby prowadzić działalność w sposób stabilny i bezpieczny, w tym przez zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych;
  4. archiwizować dane – w naszym prawnie uzasadnionym interesie jest, aby zabezpieczyć informacje na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usług lub zgodności działania administratora z przepisami prawa.

Okres, przez który będziemy przechowywać dane osobowe:

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do momentu zakończenia procesu zwrotu pojazdu, a następnie przez okres 3 miesięcy od zwrotu pojazdu.

Odbiorcy danych:

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, m.in. podmiotom z Grupy Volkswagen, dostawcom usług IT, podmiotom realizującym usługi archiwizacji, niszczenie dokumentów oraz inne usługi administracyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z VWFS.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi serwisowe.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które mogą lub będą przetwarzać te dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych odbywać się będzie przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (zabezpieczeń) na podstawie mechanizmów prawnych wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje o transferze danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym kopie zabezpieczeń, można uzyskać kontaktując się z nami przez e-mail: bok@vwfs.com lub pocztą na adres siedziby VWFS.

Twoje prawa:

Przysługują Ci następujące prawa:

  1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora;
  3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych oznaczonych „*” jest niezbędne do umówienia zwrotu pojazdu. Bez podania tych danych umówienie zwrotu pojazdu może być utrudnione albo niemożliwe.