Formularz zwrotu pojazdu dla klientów leasingowych

Formularz do zgłaszania zwrotu pojazdu dla firm

Drogi Kliencie, skorzystaj z możliwości umówienia się na zwrotu pojazdu po zakończeniu umowy leasingowej za pośrednictwem poniższego formularza online.

Pola oznaczone (*) gwiazdką są obowiązkowe.

W celu zagwarantowania Państwu najwyższej jakości procesu obsługi zwrotu pojazdu, jako miejsce zwrotu prosimy wybrać dealera, u którego zakupiony był pojazd. Jeżeli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe, prosimy o wybranie z listy innego, preferowanego dealera.

Dane do kontaktu

Osoba wprowadzająca dane oświadcza, że wszelkie wprowadzone za pośrednictwem przedmiotowego Formularza dane dotyczą jej jako Klienta lub jako osoby upoważnionej do działania w imieniu Klienta oraz, że wprowadzane dane są rzetelne, aktualne, zgodne z prawdą na dzień ich wprowadzenia. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że wprowadzenia nieprawidłowych danych, jak również posłużenia się danymi należącymi do osoby, obarczone są konsekwencjami, w tym wynikającymi z przepisów prawa karnego.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: VWFS).

Dane kontaktowe:

Z VWFS można się skontaktować poprzez adres e-mail: zwrotpojazdu@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

W VWFS wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD_VWL@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:

 1. Umówienia zwrotu pojazdu po zakończeniu umowy leasingu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWFS jest umożliwienie klientom oraz osobom działającym w ich imieniu umówienia zwrotów pojazdów oraz możliwość kontaktowania się VWFS z klientami oraz osobami działającymi w ich imieniu w sprawie zwrotów pojazdów;
 2. Badania jakości obsługi klientów – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWFS jest możliwość podnoszenia jakości usług świadczonych na rzecz klientów oraz zadowolenie klientów;
 3. Związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VWFS, w szczególności zapewnieniem systemu kontroli wewnętrznej, audytami, zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWFS jest możliwość stabilnego i bezpiecznego prowadzenia swojej działalności, w tym zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;
 4. Archiwalnych – podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWFS jest możliwość zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi lub zgodności działania administratora
  z przepisami prawa.

Okres, przez który dane będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 1. Do momentu zakończenia procesu zwrotu pojazdu – dla celów związanych z umówieniem zwrotu pojazdu;
 2. Do momentu zakończenia zwrotu pojazdu, a po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy od zwrotu pojazdu – dla celów badania jakości obsługi klientów, celów związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VWFS oraz archiwalnych.

W przypadku wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, VWFS zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tym zakresie, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie VWFS, m.in. podmiotom z Grupy Volkswagen, dostawcom usług IT, dealerom, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, niszczenie dokumentów oraz inne usługi administracyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi serwisowe.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie,
  w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora;
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych oznaczonych „*” jest niezbędne do umówienia zwrotu pojazdu. Bez podania tych danych umówienie zwrotu pojazdu może być utrudnione albo niemożliwe.