Zmiany w Regulaminie

31.10.2016

Informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość świadczonych przez Volkswagen Bank Polska S.A. usług zmianie ulegają zapisy Regulaminu, dotyczące obsługi rachunków bankowych oraz kart płatniczych.

Najistotniejsze zmiany zaszły w następujących obszarach:

  • W obszarze obsługi kart płatniczych zmiany są związane z wdrożeniem przez bank usługi Zabezpieczenia 3D Secure dla transakcji płatniczych dokonywanych w Internecie przy użyciu kart płatniczych Visa, będących w ofercie banku,
  • W Rozdziale 3 Regulaminu („Karty Płatnicze”) zmodyfikowane zostały m.in. zapisy dotyczące świadczonych usług, warunków wydania i dostarczenia Karty, PIN Karty, Aktywacji Karty, wznawiania i używania Karty, limitów kartowych, bezpieczeństwa korzystania z Kart oraz zastrzegania i blokowania Kart,
  • W postanowieniach ogólnych Regulaminu zmianie uległ m. in. §2 („Definicje”) oraz § 4 („Realizacja i zmiana Umowy”) oraz § 5 „Wypowiedzenie Umowy”,
  • W obszarze obsługi rachunków bankowych, w Rozdziale 4 Regulaminu („Postanowienia końcowe”) dodany został zapis dotyczący Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

Usługa 3D Secure zwana również Verified by Visa umożliwia dokonywanie zakupów z dodatkowym uwierzytelnieniem Użytkownika karty poprzez wpisanie jednorazowego hasła otrzymanego w wiadomości SMS na wskazany przez niego numer telefonu komórkowego. Zwracamy uwagę, iż niedopełnienie obowiązku aktualizacji danych, o których mowa w Regulaminie, w zakresie numeru telefonu komórkowego Użytkownika karty, skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z Zabezpieczenia 3D Secure.

Wraz z wejściem w życie zmian do ww. Regulaminu, wszystkie karty Visa w ofercie Banku będą mogły być używane do płatności dokonywanych w Internecie, także z ww. zabezpieczeniem. Warunkiem prawidłowego korzystania z tej możliwości będzie:

  • Ustalenie dziennego limitu dla transakcji internetowych dla karty płatniczej,
  • Przekazanie do banku aktualnego i prawidłowego nr telefonu komórkowego Użytkownika Karty płatniczej.

Informacja o usłudze Zabezpieczenia 3D Secure dostępna będzie również na stronie www.vwbank.pl w sekcji FAQ.

W związku z powyższym Volkswagen Bank z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadza zmiany do Regulaminu rachunków bankowych i użytkowania kart płatniczych.

W przypadku braku akceptacji dla proponowanych zmian Regulaminu Posiadacz może zgłosić sprzeciw w formie pisemnej. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Posiadacz nie zgłosi sprzeciwu wobec zmian, uznaje się, że Posiadacz wyraził zgodę na zmiany i nowa treść Regulaminu wiąże strony Umowy. W przypadku, gdy Posiadacz zgłosi sprzeciw, Umowa wygasa w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

Posiadacz ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia związanych z tym opłat. Wypowiedzenie dokonywane jest w formie pisemnej.

Nową treść Regulaminu uzyskacie Państwo klikając w poniższy linki:

Regulamin rachunków bankowych i użytkowania kart płatniczych obowiązujący od 01.01.2017 r.

Potrzebujesz pomocy?